Algemene voorwaarden 

 

Gegevens ondernemer:

Schoonheidssalon Charon Bakker

Meenteweg 3

8041AT Zwolle

0645321106

info@schoonheidssaloncharonbakker.nl

 

KvK: 52416127
BTW. NR :NL002293016B67

Contactpersoon : Mevr C. Bakker

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheids-pedicuresalon Charon Bkker en cliënt waarop de schoonheid-pedicuresalon Charon Bakker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen schoonheids-pedicuresalon Charon Bakker

De schoonheids-pedicuresalon Charon Bakker zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de Schoonheids-pedicuresalon Charon Bakker het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch of per email.

Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de Schoonheids-pedicuresalon Charon Bakker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de Schoonheids-pedicuresalon Charon Bakker de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.2 De Schoonheids-pedicuresalon Charon Bakker moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Indien later stelt de schoonheidssalon hiervoor een compensatie bij volgende behandeling van 10% op de al afgesproken behandeling in mindering op het verschuldigd bedrag.

 

4. Betaling

De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen of doormiddel van overboeking of betaalverzoek.

 

5. Persoonsgegevens & privacy

Hiervoor verwijst schoonheid-pedicuresalon Charon Bakker naar de privacyverklaring

 

6. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

8. Garantie producten 

Schoonheids-pedicuresalon Charon Bakker geeft de cliënt vier weken (28 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:
De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij de schoonheidssalon gekochte producten, geldt géén geld terug garantie maar kunnen de producten geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon, mits tijdig schriftelijk gemeld met opgave van reden. 

 

9. Beschadiging & diefstal

De schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie van ANBOS (schoonheidsbehandelingen) of Provoet (pedicurebehandelingen)

 

11. Allergieën

Schoonheid-pedicuresalon Charon Bakker werkt met hoogwaardige producten die met veel zorgvuldigheid voor client zijn uitgezocht. Echter is elk persoon uniek en kan een allergische reactie nooit volledig worden uitgesloten. Schoonheids-pedicuresalon Charon Bakker is niet aansprakelijk voor voortvloeiende schade door een allergische reactie. Bij het ontstaan van een allergische reactie raadpleeg dan zo snel mogelijk een arts/huisarts. Uiteraard is Schoonheids-pedicuresalon Charon Bakker bereikbaar voor vragen. Mocht je allergie gevoelig zijn geef dit dan aan bij boeking, er is een mogelijkheid om producten eerst in een gratis consult te testen op een niet zichtbaar huidgedeelte. 

 

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheid-pedicuresalon Charon Bakker het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren met opgaaf van redenen.

 

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

www.schoonheidssaloncharonbakker.nl bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.

 

Voor het laatst gewijzigd op 21-12-2023